Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
De behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal deze jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die jij ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  • jouw naam, adres en woonplaats
  • jouw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • Consult: Consult Acupunctuur 24104

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een  van onze verwerkers. Ook heb jij het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als jij naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!